Fullstendig leievilkår fåes på forespørsel.

1. LEIETAKER / SJÅFØR
Leietaker skal være minimum 28 år og hatt førerkort minst 5 år.
Campingvogn kan bare sleppes av leietakeren og de førerne som registreres når campingvogn skal hentes.

2. BESTILLING, ENDRING, AVBESTILLING
I høysesong leiebeløpet betales i 3 deler:
1) Ved bestilling undertegner leietaker en avtale, samtidig innbetales bestillingsbeløp/bestillingsgebyr kr. 2.000,- per uke (kr. 1.000,- per helg) disse beløp er en del av leiesum og vil bli fratrukket på leiebeløp. Ved avbestilling refunderes det ikke. Bestilling blir ikke regnet som gyldig før bestillingsgebyret er synlig på kontoen våres eller gyldig kvittering sendes med leietakers navn og hvilken periode leien gjelder for.
2) 30 dager før leieperioden starter betales det 50 % av resterende leiesum og merkes med den aktuelle leieperioden dette gjelder.
3) Rest av leiebeløp må være innbetalt minimum 7 dager før leieperioden starter og merkes med den aktuelle leieperioden dette gjelder. Depositum kan innbetales sammen med resterende leiesum eller kan reserveres på kredittkort ved henting av campingvogn.

Ved bestilling av campingvogn med kort frist (under 30 dager før leieperioden starter) må hele leiebeløp betales umiddelbart.

Ved langtidsleie må leiebeløp og depositum betales ved skriftlig avtale på forhånd.

Hvis kunden kansellerer/avbestiller den forpliktende bestillingen inntil 30 dager før leieperioden starter, skal det betales følgende avbestillingsgebyrer, som skal beregnes fra den første bekreftede bestillingen (kr 2.000,- per uke (kr.1.000,- per helg)).

Hvis kunden kansellerer/avbestiller 30-0 dager før leieperioden starter skal det betales 50% av leiesum.

Dersom den fulle betalingen ikke er på utleiers konto innen tidsfristene ansees vogn som avbestilt, og utleier står fritt til å leie ut vognen til andre.

Det er ikke lov å videre utleie vognen.

3. UT/INNLEVERING:
Utlevering og innlevering er på hovedadressen hos utleier i Gramveien 52, 1832 Askim.
Utlevering i høysesong er på fredag eller lørdag mellom kl. 15:00-kl. 18:00 (utlevering i høysesong er fra kl. 14:00 til kl. 18:00 – tidspunkt for henting av vogn avtales på forhånd).
Innlevering i høysesong er på fredag eller lørdag fra kl. 09:00 til kl.11:00.
I lavsesong og ved langtidsleie er utleveringen og innleveringen etter avtale (mandag-fredag og klokkeslett avtales på forhånd).
Vi ber alle våre kunder respektere dette, slik at neste leietaker slipper å vente. Ved for sen tilbakelevering belastes kr. 600,- for hver time som overskrides, dersom annet ikke er avtalt.
Det gis ingen godtgjøring ved innlevering tidligere enn avtalt.

4. RENHOLD, UTSTYR:
Campingvognene utleveres rene og skal innleveres rene samt tømt og vasket av toalett og dusj (tjenesten kan kjøpes).
Dersom campingvogn ikke er grundig rengjort må det betales følgende gebyr:
Innvendig vask – kr 1.150,- (ikke toalettkassett og luke)
Utvendig vask – kr 750,-
Tømming + vask av toalettkassett og luke– kr 1.900,-
Spillvannstank skal være tømt. Vanntank behøver ikke være tømt.

Det kan avtales at campingvognen leveres tilbake uten at rengjøring er foretatt. Dette må avtales ved henting av campingvognen eller et par dager før innlevering.

Leietaker må selv ta med alt ønsket personlig utstyr som sengetøy, håndklær, ekstra kjøkkenutstyr (enkelte kjøkkenutstyr inklusiv i leiebeløp), campingbord og -stoler og lignende. Eventuelt kan leies av utleier, se priser her. Sanitærvæske (1 stk.) og toalettpapir (1stk.) inklusiv i leiebeløp. Hvis leietaker ombestemmer seg og ikke bruke utstyr som tilhører vogn med leid/bestilt utstyr fåes ingen refusjon.
VED UTVENDIG VASK MÅ IKKE KJEMISKE MIDLER BENYTTES.

5. BØTER m.m:
Parkeringsbøter som leietaker ikke har gjort opp, belastes leietaker i ettertid.
Leietaker er ansvarlig for alle bøter på campingvogn under leieforholdet.
I tillegg kommer et ekspedisjonsgebyr på kr. 500,-

6. LEIETAKERS ANSVAR:
Campingvognen utleveres med et utleveringskjema som leietaker er pliktig å sjekke selv.
Vi oppfordre leietaker til å ta bilder av hele vognen utvendig og innvendig ved henting pga. en eventuelt tvist.
Utleier er ikke ansvarlig for forsinkelser som oppstår fordi tilhengerkontakten på utleiers trekkvogn ikke samsvarer med koblingen på campingvognen.
I leieperioden har leietaker ansvar for at campingvogn fungerer og brukes forskriftsmessig og med nødvendig aktsomhet. Dersom feil oppstår må utleier kontaktes omgående.
Vi forutsetter en forsiktig behandling av campingvogn slik at turen blir vellykket.
Campingvogn er røykfri og dyrefrie (hvis ikke annet er avtalt på forhånd). Ved brudd på forbudet mot dyr og eller røyking tilkommer følgende tilleggsavgifter:
– Røyking kr. 2.000,-
– Dyr kr. 2.000,-
Campingvogn skal holdes ren både ut og innvendig.
Ting som leietaker selv kan (eller burde kunnet) ordne, gir ikke grunn til prisavslag (sikringer, feilaktig bruk osv.)
Innsekter i fronten må fjernes raskest mulig, slik at de ikke ”gror fast”.
Ikke oppbevar sterkt luktende varer, for eksempel fisk i kjøl-fryseskap.
Ved evt. lukt problemer kan leietager bli erstatningsansvarlig fra kr. 2 000,-
Leietager er ansvarlig for frostskader og vannskader under hele leieperioder og er erstatnings ansvarlig opptil campingvognens markeds verdi (vinterstid).
Leietager er ansvarlig for å måke av taket i vinter perioden ved snø over 5 cm (det skal ikke tråkkes eller krabbes på taket av campingvognen!!!)
Utleier er ikke ansvarlig for gjenglemte eiendeler når campingvognen er tilbakelevert.

7. SKADE / HAVARI:
Utleier gir ikke erstatning for tapt ferie/arbeidsfortjeneste dersom det oppstår skade, for sen innlevering fra forrige leietaker o.l. på den bestilte campingvogn.
Ved skade slik at campingvogn ikke kan utleveres, tilbakebetales depositum og leie uavkortet.
Oppstår det feil/skade underveis, får leietaker refundert leie for det antall dager som campingvogn er til reparasjon, men ikke forsinkelse vedrørende reparasjon som er under 24 timer. Dersom feilen beviselig skyldes leietaker fåes ingen refusjon.
De fleste forsikringsselskaper har fri hjemreise ved langvarig reparasjon, så vi anbefaler å tegne reiseforsikring.
Nødvendig reparasjoner under kr. 1.500,- er leietakers ansvar. Større reparasjoner gjøres bare etter avtale med utleier, og leietaker må ta vare på gyldig kvittering for tilbakebetaling.
Utleier må kontaktes umiddelbart ved eventuell skade / reparasjoner.
Hvis det oppdages mangler på campingvogn eller utstyret etter at leieperioden har begynt, skal leietakeren gi en skriftlig rapport til utleieren umiddelbart (i løpet 2 dager etter leieperioden startet).
Alle skader uansett størrelse utløser egenandel kr. 15.000,- per skade.
NB! Ved skade SKAL det fylles ut skademelding, tas bilder av både skadestedet og mot partens kjøretøy. Utleier skal umiddelbart kontaktes per mobil: (+47) 93 20 66 66

8. FORSIKRING:
Leieprisen inkluderer kasko forsikring.
Ved kaskoskade blir leietaker trukket for egenandel for campingvogn kr. 15 000,- per skade.
Ved glass-skade blir leietaker trukket for egenandel per vindu er kr. 2 500,-
For øvrig er leietaker ansvarlig for skader som ikke dekkes av forsikring oppad til vogners markedsverdi (f.eks.: påvirket av legemidler eller alkohol, stikker av fra ulykkesstedet osv.).
Ved tyveri eller ran dekker campingvogn forsikring kun utstyr som tilhører vogn.
Krav om skadeserstatning på grunn av senere påviste mangler er utelukket, med mindre grunnlaget for kravet er en ikke åpenbar mangel.
Det ikke tillatt å benytte campingvognen på private veier eller anleggsveier som ikke omfattes av forsikringsdekningen.
Det anbefales leietaker å tegne egen reiseforsikring.

9. DEPOSITUM:
Depositum kan innbetales på forhånd eller reserveres på kredittkort ved henting av campingvogn (må informere utleier på forhånd).
– depositum for campingvogn er kr. 7.000,-
– depositum for lengere perioden er fra kr. 10.000,- (må innbetales på bankkonto)
Kun depositum kan reserveres på kredittkort/bankaxept, hele leiebeløp må være innbetalt til bankkonto minimum 7 dager før leieperioden starter.
Depositum tilbakebetales/garanti slettes i sin helhet tidligst 2 uke etter tilbakelevering. Dersom campingvogn tilbakeleveres i ordentlig stand og evt. etter at sluttavregningen for leieavtalen er beregnet. I tillegg til den prisen som leietakeren har betalt på forhånd og påløpende utgifter, blir depositumet avregnet ved tilbakelevering av campingvogn.
Alle skader som ikke dekkes av forsikring må betales av leietaker i sin helhet.
Utleier er ikke erstatningspliktig ved forsinkelse som skyldes force majeure (dvs. forhold som ligger utenfor utleiers kontroll).
Ikke tilbake levert vognkort/bruksanvisningbok innen 5 timer etter innlevert campingvogn trekker vi et gebyr kr. 1.000,-

10. UTELANDSTURER:
Utenlandsturer innen Europa (EU og EØS) er mulig, men dette avtales med utleier.  Hvis det ikke er avtalt på forhånd med utleier, kan campingvogn kun benyttes i Norge! Det er lov å kjøre til utland, men må stå skriftlig i leiekontrakten under tilleggsinformasjon og med signatur fra utleier!
Skulle leietaker allikevel kjøre utenfor Norge uten å ha avtalt dette med utleier, er det å regne som underslag/kontraktsbrudd.

11. LAGRING OG VIDEREFORMIDLING AV PERSONOPPLYSNINGER:
Leietakeren er klar over at Fladby Invest AS lagrer de personopplysninger leietaker oppgir samt opplysninger som oppgis om sjåfør/er.
Utleier kan formidle disse dataene til tredjepersoner som har en berettiget interesse av dem, hvis opplysningene som ble oppgitt da leieavtalen ble inngått, på vesentlige punkter er uriktige, eller hvis den leide campingvogn ikke er levert tilbake innen 12 timer etter utløp av den eventuell forlengede leieperioden, eller hvis leiekravene må gjøres til gjenstand for rettslig inkasso, eller hvis inngåtte transaksjoner i forbindelse med betaling kanselleres.
I tillegg kan videreformidling av opplysningene skje til alle aktuelle myndigheter med ansvar for å forfølge brudd på ordensbestemmelser og straffbare handlinger hvis leietakeren faktisk har opptrådt uredelig eller hvis det finnes tilstrekkelige holdepunkter til å anta det. Dette skjer for eksempel hvis det er snakk om uriktige opplysninger ved utleie, fremleggelse av falske personopplysninger eller personopplysninger som er meldt tapt, hvis bilen ikke leveres tilbake, hvis ikke det meldes fra om en teknisk mangel, ved brudd på trafikkloven, ved mistanke om deltakelse i kriminell aktivitet, ved manglende betalinger, ved feilparkeringer, ved skade på tredjepart eller tredjeparts interesser eller liknende forhold.
Videreformidling kan også skje i den grad personopplysninger fremkommer i regnskapsbilag som utleier pålegges å videreformidle til regnskapsfirma, revisor og skattemyndigheter.
Utleier vil ikke videreformidle eller selge personopplysninger til tredjepart som ikke kommer inn under forrige punkt. Utleier oppbevarer personopplysningene i sitt kunderegister og står der fritt til å bruke dem ihht hva den til enhver tid gjeldende markedsføringslovgivningen sier om kommunikasjon i etablerte kundeforhold.
Leietaker kan be om at personopplysninger slettes fra registre som benyttes som nevnt tidligere. Personopplysninger kan ikke slettes fra regnskapssystemer og regnskapsbilag som inneholder dokumentasjon på inngåtte transaksjoner før den lovpålagte oppbevaringstiden for disse er gått ut.

12. VERNETING:

For alle tvister som oppstår av eller i forbindelse med leieavtalen om campingvognen benyttes Askim som verneting.

Fullstendig leievilkår fåes på forespørsel.

Informasjon om reiser og koronavirus - spørsmål og svar
Vi anbefaler alle som skal reise til utlandet, om å ha med pass på reisen
Dyr som skal reise utenlands må ha kjæledyrpass utstedt av veterinær, hvor chipnummer, vaksiner og diverse behandlinger dokumenteres
KJØR FORSIKTIG!!! Maksimal hastighet for biler som trekker tilhenger eller campingvogn med bremser er 80 km/t!